ทะเบียนรับเอกสารการเงิน ปีงบประมาณ 2561

No. ที่ ศธ. ลงวันที่ จาก เรื่อง การปฏิบัติ หมายเหตุ id จำนวนเงิน
357 ศธ.0210.8813/1373  15ธ.ค.60  กศน.เพ็ญ  อนุมัติยืมเงินโครงการพัฒนาผู้เรียนด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ (กศน.ตำบลสุมเส้า/นาบัว/สร้างแป้น)    274  28,350.00 
356 ศธ.0210.8813/1372  15ธ.ค.60  กศน.เพ็ญ  อนุมัติยืมเงินโครงการพัฒนาผู้เรียนด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ (กศน.ตำบลเพ็ญ/นาพู่/เชียงหวาง)    272  36,600.00 
355 ศธ.0210.8813/1371  15ธ.ค.60  กศน.เพ็ญ  อนุมัติยืมเงินโครงการพัฒนาผู้เรียนด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ (กศน.ตำบลโคกกลาง/บ้านธาตุ/เตาไห)    269  33,300.00 
354 ศธ.0210.8813/1370  15ธ.ค.60  กศน.เพ็ญ  อนุมัติยืมเงินโครงการพัฒนาผู้เรียนด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ (กศน.ตำบลบ้านเหล่า/จอมศรี)    268  23,300.00 
353 ศธ.0210.8813/1369  15ธ.ค.60  กศน.เพ็ญ  อนุมัติยืมเงินโครงการพัฒนาผู้เรียนด้านสาระการพัฒนาสังคมฯ (กศน.ตำบลเตาไห/สุมเส้า)    266  22,200.00 
352 ศธ.0210.8813/1368  15ธ.ค.60  กศน.เพ็ญ  ขออนุมัติยืมเงินโครงการพัฒนาผู้เรียนด้านสาระการพัฒนาสังคมฯ (กศน.ตำบลบ้านเหล่า/เพ็ญ/โคกกลาง)    264  35,500.00 
351 ศธ.0210.8801/1940  15ธ.ค.60  กศน.เมือง  ขออนุมัติยืมเงินโครงการ English for you     276  8,560.00 
350 ศธ.0210.8801/1941  15ธ.ค.60  กศน.เมือง  ขออนุมัติยืมเงินโครงการเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง    277  8,560.00 
349 ศธ.0210.8801/1939  15ธ.ค.60  กศน.เมือง  ขออนุมัติยืมเงินโครงการการเรียนรู้ด้านเศรษฐกินพอเพียง โซนเมือง 2    262  36,400.00 
348 ศธ.0210.8801/1942  15ธ.ค.60  กศน.เมือง  ขออนุมัติยืมเงินโครงการทักษะชีวิตเพศศึกษาและแก้ปัญหาเอดส์ โซนเมือง 4    270  38,200.00 
347 ศธ.0210.8801/1938  14ธ.ค.60  กศน.เมือง  ขออนุมัติยืมเงินโครงการพัฒนาทักษะชีวิตส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โซนเมือง 5    259  36,400.00 
346 ศธ.0210.8810/772  13ธ.ค.60  กศน.บ้านดุง  เบิกยืมโครงการกีฬา กศน.ตำบลวังทอง    252  4,000.00 
345 ศธ.0210.8810/769  13ธ.ค.60  กศน.บ้านดุง  เบิกยืมโครงการกีฬา กศน.ตำบลอ้อมกอ    253  5,300.00 
344 ศธ.0210.8810/768  13ธ.ค.60  กศน.บ้านดุง  เบิกยืมโครงการกีฬา กศน.ดงเย็น    254  3,600.00 
343 ศธ.0210.8810/768  13ธ.ค.60  กศน.บ้านดุง  เบิกยืมโครงการกีฬา กศน.ดงเย็น    25   
342 ศธ.0210.8810/771  13ธ.ค.60  กศน.บ้านดุง  เบิกยืมโครงการพัฒนาผู้เรียนมุ่งประชาคมอาเซียน    255  13,500.00 
341 ศธ.0210.8810/762  13ธ.ค.60  กศน.บ้านดุง  เงินยืมโครงการกีฬา กศน.ศรีสุทโธ    249  6,500.00 
340 ศธ.0210.8810/773  14ธ.ค.60  กศน.บ้านดุง  เดินทางไปราชการ    240  47,198.00 
339 ศธ.0210.8801/1935  14ธ.ค.60  กศน.เมือง  ขออนุมัติยืมเงินโครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณธรรมที่พึงประสงค์ โซนเมือง 1    231  32,800.00 
338 ศธ.0210.8801/1934  14ธ.ค.60  กศน.เมือง  ขออนุมัติยืมเงินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ประชาคมอาเซียนสู่การพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง โซนเมือง 3    235  34,600.00 
337 ศธ.0210.8801/1936  14ธ.ค.60  กศน.เมือง  ขออนุมัติยืมเงินโครงการพัฒนาทักษะชีวิตส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน    245  20,000.00 
336 ศธ.0210.8818/553  14ธ.ค.60  กศน.หนองแสง  ขออนุมัติยืมเงินโครงการ กศน.อำเภอหนองแสง คุณธรรม นำใจ ใฝ่ธรรมะ  สาวิตรี ชิ้นทอง (การเงิน)  15ธ.ค.60 15:08:06
  236  40,400.00 
335 ศธ.0210.8804/770  14ธ.ค.60  กศน.กู่แก้ว  ขออนุมัติยืมเงินโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม    230  56,000.00 
334 ศธ.0210.8819/1279  14ธ.ค.60  กศน.หนองหาน  โครงการพัฒนาผู้เรียนเพื่อการเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง กศน.ตำบลสร้อยพร้าว  สาวิตรี ชิ้นทอง (การเงิน)  15ธ.ค.60 14:08:00
  218  4,300.00 
333 ศธ.0210.8819/1284  14ธ.ค.60  กศน.หนองหาน  ขออนุมัติยืมเงินโครงการพัฒนาผู้เรียนเพื่อการเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง กศน.ตำบลผักตบ  สาวิตรี ชิ้นทอง (การเงิน)  15ธ.ค.60 14:06:53
  222  6,500.00 
332 ศธ.0210.8819/1282  14ธ.ค.60  กศน.หนองหาน  ขออนุมัติยืมเงินโครงการพัฒนาผู้เรียนเพื่อการเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง กศน.ตำบลบ้านยา  สาวิตรี ชิ้นทอง (การเงิน)  15ธ.ค.60 14:03:45
  221  7,600.00 
331 ศธ.0210.8819/1287  14ธ.ค.60  กศน.หนองหาน  โครงการพัฒนาผู้เรียนเพื่อการเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง กศน.ตำบลดอนหายโศก  สาวิตรี ชิ้นทอง (การเงิน)  15ธ.ค.60 14:06:27
  224  6,500.00 
330 ศธ.0210.8819/1281  14ธ.ค.60  กศน.หนองหาน  ขออนุมัติยืมเงินโครงการพัฒนาผู้เรียนเพื่อการเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง กศน.ตำบลบ้านเชียง  สาวิตรี ชิ้นทอง (การเงิน)  15ธ.ค.60 14:04:50
  220  7,600.00 
329 ศธ.0210.8819/1285  14ธ.ค.60  กศน.หนองหาน  โครงการพัฒนาผู้เรียนเพื่อการเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง กศน.ตำบลโพนงาม  สาวิตรี ชิ้นทอง (การเงิน)  15ธ.ค.60 14:06:11
  223  12,000.00 
328 ศธ.0210.8819/1280  14ธ.ค.60  กศน.หนองหาน  ขออนุมัติยืมเงินโครงการพัฒนาผู้เรียนเพื่อการเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง กศน.ตำบลสะแบง  สาวิตรี ชิ้นทอง (การเงิน)  15ธ.ค.60 14:07:14
  219  12,000.00 
327 ศธ.0210.8819/1286  14ธ.ค.60  กศน.หนองหาน  โครงการพัฒนาผู้เรียนเพื่อการเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง กศน.ตำบลพังงู  สาวิตรี ชิ้นทอง (การเงิน)  15ธ.ค.60 14:05:53
  229  12,000.00 
326 ศธ.0210.8819/1288  14ธ.ค.60  กศน.หนองหาน  ขออนุมัติยืมเงินโครงการพัฒนาผู้เรียนเพื่อการเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง กศน.ตำบลหนองหาน  สาวิตรี ชิ้นทอง (การเงิน)  15ธ.ค.60 14:07:37
  228  8,700.00 
325 ศธ.0210.8819/1290  14ธ.ค.60  กศน.หนองหาน  โครงการพัฒนาผู้เรียนเพื่อการเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง กศน.ตำบลหนองเม็ก  สาวิตรี ชิ้นทอง (การเงิน)  15ธ.ค.60 14:05:10
  227  14,200.00 
324 ศธ.0210.8819/1289  14ธ.ค.60  กศน.หนองหาน  โครงการพัฒนาผู้เรียนเพื่อการเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง กศน.ตำบลหนองไผ่  สาวิตรี ชิ้นทอง (การเงิน)  15ธ.ค.60 14:05:31
  226  8,700.00 
323 ศธ.0210.8819/1283  14ธ.ค.60  กศน.หนองหาน  โครงการพัฒนาผู้เรียนเพื่อการเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง กศน.ตำบลหนองสระปลา  สาวิตรี ชิ้นทอง (การเงิน)  15ธ.ค.60 14:04:27
  225  7,600.00 
322 ศธ.0210.8809/726  14ธ.ค.60  กศน.โนนสะอาด  ขออนุมัติยืมเงินโครงการค่ายอาเซียนแคมป์    214  27,000.00 
321 ศธ.0210.8809/726  14ธ.ค.60  กศน.โนนสะอาด  ขออนุมัติยืมเงินโครงการค่ายอาเซียนแคมป์  สาวิตรี ชิ้นทอง (การเงิน)  15ธ.ค.60 14:03:31
  213  27,000.00 
320 ศธ.0210.8818/553  14ธ.ค.60  กศน.หนองแสง  ขออนุมัติยืมเงินโครงการ กศน.อำเภอหนองแสงคุณธรรมนำใจ ใฝ่ธรรมะ    217  42,400.00 
319 ศธ.0210.8808/932  13ธ.ค.60  กศน.น้ำโสม  ขออนุมัติยืมเงินโครงการส่งเสริมสุขภาพด้านการแข่งขันกีฬา   สาวิตรี ชิ้นทอง (การเงิน)  15ธ.ค.60 15:08:36
  216  40,550.00 
318 ศธ.0210.03/0964  12ธ.ค.60  กศน.กุมภวาปี  ยืมเงินโครงการกีฬาสัมพันธ์ กศน.เกมส์ ผู่้ยืม นายสุพจน์ โพธิ์มูล    211  49,510.00 
317 ศธ.0210.8801/1856  12ธ.ค.60  กศน.เมือง  ขออนุมัติยืมเงินโครงการ English for you   สาวิตรี ชิ้นทอง (การเงิน)  15ธ.ค.60 08:41:21
  209  4,560.00 
316 ศธ.0210.8801/1855  12ธ.ค.60  กศน.เมือง  ขออนุมัติยืมเงินโครงการทักษะชีวิตเพศศึกษาและแก้ปัญหาเอดส์   สาวิตรี ชิ้นทอง (การเงิน)  15ธ.ค.60 08:41:40
  210  4,560.00 
315 ศธ.0210.03/0941  29พ.ย.60  กศน.กุมภวาปี  เบิกเงินค่าเช่าบ้าน เดือน ต.ค.-พ.ย.2560      8,000.00 
314 ศธ.0210.8801/1853  12ธ.ค.60  กศน.เมือง  ขออนุมัติยืมเงินโครงการ English for you กศน.ตำบลโซนเมือง ๑  สาวิตรี ชิ้นทอง (การเงิน)  14ธ.ค.60 16:14:21
  200  36,400.00 
313 ศธ.0210.8801/1818  12ธ.ค.60  กศน.เมือง  ขออนุมัติยืมเงินโครงการ English for you กศน.ตำบลโซนเมือง ๕  สาวิตรี ชิ้นทอง (การเงิน)  15ธ.ค.60 08:42:47
  196  36,400.00 
312 ศธ.0210.8801/1852  12ธ.ค.60  กศน.เมือง  ขออนุมัติยืมเงินโครงการ English for you กศน.ตำบลหมากแข้ง  สาวิตรี ชิ้นทอง (การเงิน)  14ธ.ค.60 16:14:02
  195  20,000.00 
311 ศธ.0210.8801/1851  12ธ.ค.60  กศน.เมือง  ขออนุมัติยืมเงินโครงการ English for you กศน.ตำบลโซนเมือง ๒  สาวิตรี ชิ้นทอง (การเงิน)  15ธ.ค.60 08:44:53
  187  36,400.00 
310 ศธ.0210.8801/1801  12ธ.ค.60  กศน.เมือง  ขออนุมัติยืมเงินโครงการ English for you กศน.ตำบลโซนเมือง ๓  สาวิตรี ชิ้นทอง (การเงิน)  15ธ.ค.60 08:44:01
  191  34,600.00 
309 ศธ.0210.8801/1850  12ธ.ค.60  กศน.เมือง  ขออนุมัติยืมเงินโครงการ English for you กศน.ตำบลโซนเมือง ๔  สาวิตรี ชิ้นทอง (การเงิน)  15ธ.ค.60 08:43:23
  183  38,200.00 
308 ศธ.0210.8812/739  12ธ.ค.60  กศน.พิบูลรักษ์  ขออนุมัติยืมเงินโครงการพัฒนาผู้เรียน โครงการค่ายวิชาการ "สะเต็มศึกษา" (STEM Ebucation)    182  97,000.00 


    หน้า   1  2  3  4  5  6  7  8

 

อำเภอ จังหวัด
ชื่อผู้ใช้ ::
รหัสผ่าน ::
ชื่อผู้ใช้ ::
รหัสผ่าน ::