ทะเบียนรับเอกสารการเงิน ปีงบประมาณ 2560

No. ที่ ศธ. ลงวันที่ จาก เรื่อง การปฏิบัติ หมายเหตุ id จำนวนเงิน
4843 ศธ.0210.8808/539  23มิ.ย.60  กศน.น้ำโสม  เงินยืมโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบstem education    4953  10,560.00 
4842 ศธ.0210.8812/477  26มิ.ย.60  กศน.พิบูลรักษ์  ค่าตอบแทนพนักงานบริการ เดือนมิถุนายน 2560  มณฑกาญ ดีอด (ตรวจสอบภายใน)  23มิ.ย.60 16:54:04
    5,000.00 
4841 ศธ.0210.8814/374  22มิ.ย.60  กศน.วังสามหมอ  ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณ 2560 (กิจกรรมสุขภาพพึ่งตนตามหลักแพทย์ทางเลือกวิถีธรรมฯ)    4913  3,200.00 
4840 ศธ.0210.8814/373  22มิ.ย.60  กศน.วังสามหมอ  ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณ 2560 (โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วย))    4911  3,000.00 
4839 ศธ.0210.8814/372  22มิ.ย.60  กศน.วังสามหมอ  ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณ 2560 (งบรายจ่ายอื่น โครงการศูนย์ฝึอกาชีพชุมชน ช่างทาสี)    4910  3,000.00 
4838 ศธ.0210.8814/371  22มิ.ย.60  กศน.วังสามหมอ  ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณ 2560 (ค่าตอบแทนวิทยากร)    4906  1,800.00 
4837 ศธ.0210.8814/368  22มิ.ย.60  กศน.วังสามหมอ  ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณ 2560 (ค่าตอบแทนวิทยากร)    4892  7,000.00 
4836 ศธ.0210.8802/331  23มิ.ย.60  กศน.อำเภอกุดจับ  ขออนุมัติเบิก ค่าตอบแทนครู ศรช เดือนมิถุนายน  มณฑกาญ ดีอด (ตรวจสอบภายใน)  23มิ.ย.60 14:57:13
    75,000.00 
4835 ศธ.0210.8802/333  23มิ.ย.60  กศน.อำเภอกุดจับ  ขออนุมัติเบิกค่าพาหนะครูคนพิการเดือน มิถุนายน  มณฑกาญ ดีอด (ตรวจสอบภายใน)  23มิ.ย.60 14:56:52
    1,000.00 
4834 ศธ.0210.8802/332  23มิ.ย.60  กศน.อำเภอกุดจับ  ขออนุมัติเบิก ค่าตอบแทนครูคนพิการ เดือน มิถุนายน  มณฑกาญ ดีอด (ตรวจสอบภายใน)  23มิ.ย.60 14:56:20
    15,000.00 
4833 ศธ.0210.803/0516  26มิ.ย.60  กศน.กุมภวาปี  เบิกเงินค่าตอบแทน นักวิชาการโสตทัศนศึกษา เดือน มิ.ย.60      15,000.00 
4832 ศธ.0210.803/0515  26มิ.ย.60  กศน.กุมภวาปี  เบิกเงินค่าตอบแทน นักวิชาการศึกษา เดือน มิ.ย.60      15,000.00 
4831 ศธ.0210.803/0514  26มิ.ย.60  กศน.กุมภวาปี  เบิกเงินค่าตอบแทน เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เดือน มิ.ย.60      23,360.00 
4830 ศธ.0210.803/0513  26มิ.ย.60  กศน.กุมภวาปี  เบิกเงินค่าตอบแทน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มิ.ย.60      13,300.00 
4829 ศธ.0210.803/0512  26มิ.ย.60  กศน.กุมภวาปี  เบิกเงินค่าตอบแทน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ มิ.ย.60      30,000.00 
4828 ศธ.0210.803/0511  26มิ.ย.60  กศน.กุมภวาปี  เบิกเงินค่าตอบแทน ครูสอนคนพิการ มิ.ย.60      15,000.00 
4827 ศธ.0210.803/0510  26มิ.ย.60  กศน.กุมภวาปี  เบิกเงินค่าตอบแทน ครู ศรช. เดือน มิ.ย.60      285,000.00 
4826 ศธ.0210.803/0521  26มิ.ย.60  กศน.กุมภวาปี  เบิกเงินค่าตอบแทน บรรณารักษ์อัตราจ้าง มิ.ย.60      15,000.00 
4825 ศธ.0210.803/0520  26มิ.ย.60  กศน.กุมภวาปี  ขออนุมัติเบิกค่าพาหนะในการเดินทางไปสอนคนพิการ      1,000.00 
4824 ศธ.0210.803/0519  26มิ.ย.60  กศน.กุมภวาปี  เบิกเงินค่าตอบแทน พนักงานบริการ      9,000.00 
4823 ศธ0210.8807/371  23มิ.ย.60  กศน.นายูง  ขออนุมัติเบิกค่าหนังสือเรียน ปีงบประมาณ 60    4899  302,516.00 
4822 ศธ0210.8807/371  23มิ.ย.60  กศน.นายูง  ขออนุมัติเบิกค่าหนังสือเรียน ปีงบประมาณ 60      302,516.00 
4821 ศธ.0210.8801/558  03พ.ค.60  กศน.เมือง  ขออนุมัติเบิกจ่าย งบอุดหนุนค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (รหัส 01777701)โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามรอยพ่อสานต่อพอเพียง กศน.ตำบลบ้านจั่น    4648  5,000.00 
4820 ศธ.0210.803/0519  26มิ.ย.60  กศน.กุมภวาปี  เบิกเ       
4819 ศธ.0210.803/0518  26มิ.ย.60  กศน.กุมภวาปี  เบิกเงินค่าตอบแทน พนักงานทำความสะอาด เดือน มิ.ย.60      14,000.00 
4818 ศธ.0210.803/0517  26มิ.ย.60  กศน.กุมภวาปี  เบิกเงินค่าตอบแทน ยามรักษาความปลอดภัย มิ.ย.60      9,000.00 
4817 ศธ.0210.8805/268  23มิ.ย.60  กศน.ไชยวาน  ขออนุมัติเบิกค่าจ้างเอกชนดำเนินงานพนักงานบริการ เดือนมิถุนายน งบประมาณปี 2560  มณฑกาญ ดีอด (ตรวจสอบภายใน)  23มิ.ย.60 13:00:13
    7,500.00 
4816 ศธ.0210.8801/560  03พ.ค.60  กศน.เมือง  ขออนุมัติเบิกจ่าย งบอุดหนุนค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (รหัส 01777701)โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรู้เขารู้เราชนเผ่าอาเซียน กศน.ตำบลบ้านจั่น    4646  5,000.00 
4815 ศธ0210.8807/369  23มิ.ย.60  กศน.นายูง  ขออนุมัติเบิกค่าตอบแทน นักวิชาการศึกษา มิ.ย 60  มณฑกาญ ดีอด (ตรวจสอบภายใน)  23มิ.ย.60 16:50:34
    15,000.00 
4814 ศธ.0210.8801/928  26มิ.ย.60  กศน.เมือง  ขออนุมัติเบิกค่าพาหนะในการเดินทางไปสอนคนพิการ เดือน มิถุนายน 2560    7,000.00 
4813 ศธ.0210.8801/927  26มิ.ย.60  กศน.เมือง  ขออนุมัติเบิกค่าตอบแทนครูผู้สอนคนพิการ เดือน มิถุนายน 2560    105,000.00 
4812 ศธ.0210.8801/926  26มิ.ย.60  กศน.เมือง  ขออนุมัติเบิกค่าตอบแทน ครู ศรช. เดือน มิถุนายน 2560    420,000.00 
4811 ศธ.0210.8801/925  26มิ.ย.60  กศน.เมือง  ขออนุมัติเบิกค่าตอบแทนครูผู้สอนเด็กเร่ร่อน เดือน มิถุนายน 2560    90,000.00 
4810 ศธ.0210.8801/924  26มิ.ย.60  กศน.เมือง  ขออนุมัติเบิกค่าตอบแทน ยามรักษาความปลอดภัย เดือน มิถุนายน 2560    9,000.00 
4809 ศธ.0210.8801/923  26มิ.ย.60  กศน.เมือง  ขออนุมัติเบิกค่าตอบแทนบรรณารักษ์อัตราจ้าง เดือน มิถุนายน 2560    15,000.00 
4808 ศธ.0210.8801/922  26มิ.ย.60  กศน.เมือง  ขออนุมัติเบิกค่าตอบแทน นักวิชาการพัสดุ เดือน มิถุนายน 2560    15,000.00 
4807 ศธ.0210.8801/921  26มิ.ย.60  กศน.เมือง  ขออนุมัติเบิกค่าตอบแทน พนักงานบริการ เดือน มิถุนายน 2560    17,000.00 
4806 ศธ.0210.8801/920  26มิ.ย.60  กศน.เมือง  ขออนุมัติเบิกค่าตอบแทน เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ เดือน มิถุนายน 2560    13,300.00 
4805 ศธ.0210.8801/919  26มิ.ย.60  กศน.เมือง  ขออนุมัติเบิกค่าตอบแทน นักวิชาการโสตทัศนศึกษา เดือน มิถุนายน 2560    30,000.00 
4804 ศธ.0210.8812/465  15มิ.ย.60  กศน.พิบูลรักษ์  ยืมเงิน โครงการเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ ศาสนาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  มณฑกาญ ดีอด (ตรวจสอบภายใน)  23มิ.ย.60 12:47:08
  4891  58,730.00 
4803 ศธ.0210.8801/918  26มิ.ย.60  กศน.เมือง  ขออนุมัติค่าตอบแทน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เดือน มิถุนายน 2560    45,000.00 
4802 ศธ.0210.8801/917  26มิ.ย.60  กศน.เมือง  ขออนุมัติเบิกค่าตอบแทน นักวิชาการเงินและบัญชี เดือน มิถุนายน 2560    15,000.00 
4801 ศธ.0210.8801/916  26มิ.ย.60  กศน.เมือง  ขออนุมัติเบิกเงินค่าตอบแทน นักวิชาการศึกษา เดือน มิถุนายน 2560    45,000.00 
4800 ศธ.0210.8802/312  19มิ.ย.60  กศน.อำเภอกุดจับ  ขอยืมเงิน โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน    4803  49,570.00 
4799 ศธ.0210.8819/709  20มิ.ย.60  กศน.หนองหาน  ขออนุมัติเบิกค่าตอบแทน พนักงานบริการ มิ.ย.60  มณฑกาญ ดีอด (ตรวจสอบภายใน)  23มิ.ย.60 10:52:06
    7,500.00 
4798 ศธ.0210.8811/258  29มี.ค.60  กศน.บ้านผือ  เบิกค่าตอบแทนครูประจำกลุ่ม เดือน มี.ค.60  มณฑกาญ ดีอด (ตรวจสอบภายใน)  23มิ.ย.60 13:05:31
    4,000.00 
4797 ศธ.0210.8811/069  27ก.พ.60  กศน.บ้านผือ  เบิกค่าตอบแทนครูประจำกลุ่ม เดือน ก.พ.60  มณฑกาญ ดีอด (ตรวจสอบภายใน)  23มิ.ย.60 13:05:47
    4,000.00 
4796 ศธ.0210.8811/497  22มิ.ย.60  กศน.บ้านผือ  เบิกค่าตอบแทนครูประจำกลุ่ม เดือน มิ.ย.60  มณฑกาญ ดีอด (ตรวจสอบภายใน)  23มิ.ย.60 13:04:22
    4,000.00 
4795 ศธ.0210.8811/496  22มิ.ย.60  กศน.บ้านผือ  เบิกค่าตอบแทน จนท.บันทึกข้อมูล เดือน มิ.ย.60  มณฑกาญ ดีอด (ตรวจสอบภายใน)  23มิ.ย.60 13:03:55
    13,300.00 
4794 ศธ.0210.8811/495  22มิ.ย.60  กศน.บ้านผือ  เบิกค่าตอบแทน พนง.ทำความสะอาด เดือน มิ.ย.60  มณฑกาญ ดีอด (ตรวจสอบภายใน)  23มิ.ย.60 13:04:09
    6,500.00 


    หน้า   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97

 

อำเภอ จังหวัด
ชื่อผู้ใช้ ::
รหัสผ่าน ::
ชื่อผู้ใช้ ::
รหัสผ่าน ::