ทะเบียนรับเอกสารการเงิน ปีงบประมาณ 2560

No. ที่ ศธ. ลงวันที่ จาก เรื่อง การปฏิบัติ หมายเหตุ id จำนวนเงิน
9854 ศธ.0210.8806/1146  25ต.ค.60  กศน.ทุุ่งฝน  ขออนุมัติเบิกเงินค่าพาหนะครูผู้สอนคนพิการ เดือนตุลาคม 2560      1,000.00 
9853 ศธ.0210.8806/1143  25ต.ค.60  กศน.ทุุ่งฝน  ขออนุมัติเบิกเงินค่าตอบแทน ครู ศรช. เดือน ตุลาคม 2560      60,000.00 
9852 ศธ.0210.8806/1145  25ต.ค.60  กศน.ทุุ่งฝน  ขออนุมัติเบิกเงินค่าตอบแทนครูผู้สอนคนพิการ เดือน ตุลาคม 2560      15,000.00 
9851 ศธ.0210.8806/1149  25ต.ค.60  กศน.ทุุ่งฝน  ขออนุมัติเบิกเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่แผนและโครงการ เดือนตุลาคม 2560      13,300.00 
9850 ศธ.0210.8806/1147  25ต.ค.60  กศน.ทุุ่งฝน  ขออนุมัติเบิกเงินค่าตอบแทนนักวิชาการพัสดุ เดือนตุลาคม 2560      15,000.00 
9849 ศธ.0210.8806/1150  25ต.ค.60  กศน.ทุุ่งฝน  ขออนุมัติเบิกเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เดือน ตุลมคม 2560      11,680.00 
9848 ศธ.0210.8806/1148  25ต.ค.60  กศน.ทุุ่งฝน  ขออนุมัติเบิกเงินค่าตอบแทน เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบคอมฯ เดือนตุลาคม 2560      13,300.00 
9847 ศธ.0210.8806/1144  25ต.ค.60  กศน.ทุุ่งฝน  ขออนุมัติเบิกเงินค่าตอบแทน บรรณารักษ์ เดือนตุลาคม 2560      15,000.00 
9846 ศธ.0210.8806/1142  20ต.ค.60  กศน.ทุุ่งฝน  ขออนุมัติเบิกเงินค่าโทรศัพท์มือถือ เดือนสิงหาคม และเดือนกันยายน 2560      1,640.00 
9845 ศธ.0210.8814/657  25ต.ค.60  กศน.วังสามหมอ  ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณเพื่อเป็นค่าพาหนะครูผู้สอนคนพิการ ประจำเดือน ต.ค.2560      2,000.00 
9844 ศธ.0210.8814/656  25ต.ค.60  กศน.วังสามหมอ  ขออนุมัติเบิกเงินค่าตอบแทนครูผู้สอนคนพิการ เดือน ต.ค.2560      30,000.00 
9843 ศธ.0210.8814/655  25ต.ค.60  กศน.วังสามหมอ  ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าจ้างพนักงานทำความสะอาด ประจำเดือน ต.ค.2560      6,600.00 
9842 ศธ.0210.8814/654  25ต.ค.60  กศน.วังสามหมอ  ขออนุมัติจ่ายค่าจ้างพนักงานบริการ เดือน ต.ค.2560      9,000.00 
9841 ศธ.0210.8814/653  25ต.ค.60  กศน.วังสามหมอ  ขออนุมัติเบิกเงินค่าตอบแทนครู ศรช. เดือน ต.ค.2560      135,000.00 
9840 ศธ.0210.8814/652  25ต.ค.60  กศน.วังสามหมอ  ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าจ้างนักวิชาการศึกษา เดือน ต.ค.2560      15,000.00 
9839 ศธ.0210.8814/651  25ต.ค.60  กศน.วังสามหมอ  ขออนุมัติเบิกค่าตอบแทนบรรณารักษ์อัตราจ้าง เดือน ต.ค.2560      15,000.00 
9838 ศธ.0210.8817/461  26ต.ค.60  กศน.หนองวัวซอ  ขออนุมัติเบิกค่าตอบแทน พนักงานบริการ ประจำเดือน ตุลาคม 2560       9,000.00 
9837 ศธ.0210.8817/463  26ต.ค.60  กศน.หนองวัวซอ  ขออนุมัติเบิกค่าตอบแทนบรรณารักษ์อัตราจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2560       15,000.00 
9836 ศธ.0210.8817/462  26ต.ค.60  กศน.หนองวัวซอ  ขออนุมัติเบิกค่าพาหนะครูผู้สอนคนพิการ ประจำเดือน ตุลาคม 2560       1,000.00 
9835 ศธ.0210.8817/460  26ต.ค.60  กศน.หนองวัวซอ  ขออนุมัติเบิกค่าตอบแทนครูผู้สอนคนพิการ ประจำเดือน ตุลาคม 2560       15,000.00 
9834 ศธ.0210.8817/459  26ต.ค.60  กศน.หนองวัวซอ  ขออนุมัติเบิกค่าตอบแทนครู ศรช.ประจำเดือน ตุลาคม 2560       75,000.00 
9833 ศธ0210.8807/680  25ต.ค.60  กศน.นายูง  ขออนุมัติเบิกค่าตอบแทนครู ศรช ประจำเดือน ต.ค 60      135,000.00 
9832 ศธ0210.8807/674  25ต.ค.60  กศน.นายูง  ขออนุมัติเบิกค่าตอบแทนนักวิชาการโสตทัศนศึกษาประจำเดือน ต.ค 60      15,000.00 
9831 ศธ0210.8807/673  25ต.ค.60  กศน.นายูง  ขออนุมัติเบิกค่าตอบแทนนักวิชาการพัสดุ ประจำเดือน ต.ค 60      15,000.00 
9830 ศธ0210.8807/672  25ต.ค.60  กศน.นายูง  ขออนุมัติเบิกค่าตอบแทนเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ประจำเดือน ต.ค 60      13,300.00 
9829 ศธ0210.8807/671  25ต.ค.60  กศน.นายูง  ขออนุมัติเบิกค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำเดือน ต.ค 60      6,500.00 
9828 ศธ0210.8807/679  25ต.ค.60  กศน.นายูง  ขออนุมัติเบิกค่าตอบแทนนักวิชาการศึกษาประจำเดือน ต. ค 60      15,000.00 
9827 ศธ0210.8807/678  25ต.ค.60  กศน.นายูง  ขออนุมัติเบิกค่าตอบแทนบรรณารักษ์อัตราจ้างประจำเดือน ต.ค 60      15,000.00 
9826 ศธ0210.8807/677  25ต.ค.60  กศน.นายูง  ขออนุมัติเบิกค่าตอบแทนนักวิชาการคอมพิวเตอร์ประจำเดือน ต.ค 60      15,000.00 
9825 ศธ0210.8807/676  25ต.ค.60  กศน.นายูง  ขออนุมัติเบิกค่าพาหนะครูผู้สอนคนพิการ แระจำเดือน ต.ค 60      2,000.00 
9824 ศธ0210.8807/675  25ต.ค.60  กศน.นายูง  ขออนุม้ติเบิกค่าตอบแทนครูผู้สอนคนพิการ ประจำเดือน ต.ค 60      30,000.00 
9823 ศธ.0210.8811/937  25ต.ค.60  กศน.บ้านผือ  เบิกค่าตอบแทน จนท.ธุรการ เดือน ต.ค.60      11,680.00 
9822 ศธ.0210.8811/938  25ต.ค.60  กศน.บ้านผือ  เบิกค่าตอบแทน พนง.ทำความสะอาด เดือน ต.ค.60      6,500.00 
9821 ศธ.0210.8811/939  25ต.ค.60  กศน.บ้านผือ  เบิกค่าตอบแทน พนง.รปภ. เดือน ต.ค.60      6,500.00 
9820 ศธ.0210.8811/940  25ต.ค.60  กศน.บ้านผือ  เบิกค่าตอบแทน จนท.บันทึกข้อมูล เดือน ต.ค.60      13,300.00 
9819 ศธ.0210.8811/941  25ต.ค.60  กศน.บ้านผือ  เบิกค่าตอบแทนครูสอนคนพิการ เดือน ต.ค.60      15,000.00 
9818 ศธ.0210.8811/942  25ต.ค.60  กศน.บ้านผือ  เบิกค่าพาหนะครูสอนคนพิการ เดือน ต.ค.60      2,000.00 
9817 ศธ.0210.8811/943  25ต.ค.60  กศน.บ้านผือ  เบิกค่าตอบแทน ครู ศรช. เดือน ต.ค.60      225,000.00 
9816 ศธ.0210.8818/513  25ต.ค.60  กศน.หนองแสง  ขออนุมัติเบิกค่าตอบแทนครูผู้สอนคนพิการ ประจำเดือน ตุลาคม 60      30,000.00 
9815 ศธ.0210.8818/514  25ต.ค.60  กศน.หนองแสง  ขออนุมัติเบิกค่าตอบแทน ครู ศรช. ประจำเดือน ตุลาคม 60      90,000.00 
9814 ศธ.0210.8818/512  25ต.ค.60  กศน.หนองแสง  ขออนุมัติเบิกค่าตอบแทนบรรณารักษ์อัตราจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 60      15,000.00 
9813 ศธ.0210.8818/511  25ต.ค.60  กศน.หนองแสง  ขออนุมัติเบิกค่าตอบแทนนักวิชาการศึกษา ประจำเดือน ตุลาคม 60      15,000.00 
9812 ศธ.0210.8818/510  25ต.ค.60  กศน.หนองแสง  ขออนุมัติเบิกค่าตอบแทนนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ประจำเดือน ตุลาคม 60      15,000.00 
9811 ศธ.0210.8816/414  27ต.ค.60  กศน.สร้างคอม  เบิกค่าตอบแทนพนักงานบริการ      6,600.00 
9810 ศธ.0210.8816/413  27ต.ค.60  กศน.สร้างคอม  เบิกค่าตอบแทนครู ศรช. เดือนตุลาคม      60,000.00 
9809 ศธ.0210.8816/412  27ต.ค.60  กศน.สร้างคอม  เบิกค่าพาหนะครูพิการ เดือนตุลาคม      2,000.00 
9808 ศธ.0210.8816/411  27ต.ค.60  กศน.สร้างคอม  เบิกค่าตอบแทนครูผู้สอนคนพิการ      30,000.00 
9807 ศธ.0210.8816/410  27ต.ค.60  กศน.สร้างคอม  เบิกค่าตอบแทนนักวิชาการการเงิน เดือนตุลาคม      15,000.00 
9806 ศธ.0210.8816/409  27ต.ค.60  กศน.สร้างคอม  เบิกค่าตอบแทนบรรณารักษ์เดือนต.ค.      15,000.00 
9805 ศธ.0210.8803/0900  27ต.ค.60  กศน.กุมภวาปี  ขออนุมัติเบิกเงินค่าตอบแทน พนักงานบริการ เดือน ต.ค. 2560      14,000.00 


    หน้า   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198

 

อำเภอ จังหวัด
ชื่อผู้ใช้ ::
รหัสผ่าน ::
ชื่อผู้ใช้ ::
รหัสผ่าน ::